ייפוי כוח מתמשך – למצבים של אי-יכולת לקבל החלטות בעתיד.

מאמר מאת עו"ד זיו לוטנברג

אדם מעל גיל 18 רשאי למנות לעצמו מיופה כוח, שיוכל בעתיד לקבל עבורו החלטות אם לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו.

יתרונו העיקרי של ייפוי כוח מתמשך על פני מינוי אפוטרופוס לאדם, שהאדם קובע כיצד לנהוג במצב שהוא לא יכול לקבל החלטות וכן ההליך מקטין למינימום את מעורבות בית המשפט והדיווחים לאפוטרופוס הכללי.

למה צריך יפויי כוח מתמשך?

הידרדרות במצב יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה (כגון דמנציה), מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.

ייפוי כוח מתמשך מהווה חלופה לאפוטרופסות ונושא בחובו יתרונות רבים בהשוואה לאפוטרופסות.

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי אשר מאפשר לאדם לבחור מרצונו, מי יטפל בו ובענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ידרדר והוא לא יהיה מסוגל להבין ולקבל החלטות.

איזה הסדרים אלטרנטיביים קיימים?

כיום קיימים בחוק שלושה הסדרים שמטרתם לסייע ולתמוך באדם המתקשה לנהל את ענייניו בעצמו, בהתאם לבחירתו ולרצונו:

  1. אפוטרופסות – מינוי אפוטרופוס על ידי צו של בית המשפט אשר מנהל את ענייניו של האדם. לעיתים ביהמ"ש קובע אפוטרופוס שהוא זר לאדם.
  2. ייפוי כוח מתמשך – מסמך משפטי, במסגרתו האדם מחליט מי ינהל עבורו את ענייניו כשלא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו, ובאיזה אופן.
  3. תמיכה בקבלת החלטות – מאפשר לאדם לקבל החלטות בעצמו, תוך קבלת סיוע וליווי של אדם אחר בתהליך קבלתן. מיועד למצבים "קלים" שהאדם מסוגל לקבל החלטות וזקוק רק לתמיכה.

הגנה על רכושו של אדם – בנוסף, קיימים אמצעים חוקיים להגנה על רכוש מסוים, כגון: רישום הערת אזהרה על נכס מקרקעין, הפרדה בין זכות הבעלות לזכות הנאה מהפירות של נכס המקרקעין, מינוי מורשה חתימה בחשבון הבנק, קביעת הרכב חתימות נדרש, הוספת שותף לחשבון בנק, הסדר נאמנות עלפי כתב נאמנות וכו'

מה היתרונות של ייפוי כוח על פני אפוטרופסות?

  1. האדם קובע כיצד ינהלו את חייו. מי יהיו מיופי הכוח, מה סמכותם, למי ידווחו וכו'.
  2. חסכון בהוצאות הליך זול יותר לעומת מינוי אפוטרופוס.
  3. מינימום ביורוקרטיה – אין צורך במינוי על פי צו בית משפט. האדם עורך וחותם על ייפוי הכוח בפני עורך דין שעבר הכשרה מתאימה. אין צורך בדיווחים לאפוטרופוס הכללי באופן שוטף לעומת אפוטרופוס שנדרש לדיווחים שוטפים לאפוטרופס הכללי לגורמי רווחה ובמקרים מסוימים לבית המשפט.
  4. בחירת מיופה כוח על פי רצונו של האדם – מיופה הכוח נבחר על ידי האדם ולא על ידי בית המשפט.

מי רשאי לעשות יפוי כוח מתמשך?

כל אדם בגיר (מעל גיל 18) רשאי לעשות ייפוי כוח מתמשך בתנאי שהוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי הכוח המתמשך.

היכן ניתן לעשות?

עריכת ייפוי הכוח המתמשך והחתימה עליו מתבצעות בפני עו"ד חבר בלשכת עוה"ד בישראל שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי.

מה ניתן לקבוע ביפוי הכוח?

ניתן לתת ייפוי כוח מתמשך לכלל הענייניים (האישיים, הרפואיים והרכושיים) וכמובן לחלקם.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש – מתייחס לטיפול בכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם לרבות ניהול חשבונות הבנק אופן השקעת הכספים, ניהול נכסי נדל"ן או עסק, מיצוי זכויות ועוד.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים – משמעו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות ביחס לכלל ענייניו של האדם (כולל העניינים הרפואיים) ולמעט העניינים הרכושיים.

למשל, טיפול ברווחתו, באיכות חייו, בסיפוק צרכיו היומיומיים (מזון וביגוד למשל), בשמירה על אורח חיים התרבותי והדתי, בשיתוף בחיי קהילה פעילים(חוגים ומועדונים למשל), בדאגה לתעסוקה, לימודים או שיקום, ככל שזה ניתן, באחריות לבחירת מקום מגורים (בבית או בדיור חוץ ביתי) והתאמתו לצרכיו, בטיפול בענייני בריאותו של האדם (מעקב רפואי שגרתי, בחירת מטפל מתחום מסוים) ועוד.

ייפוי כוח מתמשך בעניינים רפואיים – קביעת הוראות כלליות ואף הנחיות ספציפיות.

מה הם סמכויות וחובות מיופה הכוח?

מיופה הכוח מוסמך לעשות כל פעולה שנכללה בייפוי הכוח המתמשך, הכול בהתאם להוראות החוק ולהנחיות המקדימות שרשם נותן ייפוי הכוח בייפוי הכוח המתמשך.

ישנן פעולות שהן אישיות במהותן אשר מיופה הכוח אינו מוסמך לבצע בשם נותן ייפוי הכוח ורק נותן ייפוי הכוח לבדו יכול להחליט לגביהן. מדובר על פעולות כמו המרת דת, אימוץ ילד, השתתפות בבחירות או עריכת צוואה.

פעולות אחרות מחייבות הסמכה מפורשת בייפוי הכוח המתמשך (לדוגמא: מתן תרומות ומתנות בסכומים מסוימים).

החוק מונה גם פעולות המחייבות בכל מקרה אישור של בית המשפט כאשר מיופה הכוח מבצע אותם כגון פעולות במקרקעין ופעולות בשווי של מעל חצי מיליון ש"ח.

מיופה הכוח רשאי גם לקבל מידע בשם הממנה בעניינים הקשורים לתפקידו, כגון: מידע רפואי או מידע פיננסי.

על מיופה הכוח לרשום הערות על כך שקיים ייפוי כוח מתמשך בתוקף אצל רשויות מסוימות, למשל במרשם המקרקעין (טאבו).

איזה הנחיות מקדימות ניתן לקבוע?

ניתן לקבוע קביעה כללית כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשם נותן ייפוי הכוח החלטות עתידיות מאידך, ניתן לפרט לגבי תוכן ההחלטות שיתקבלו בנושאים השונים וזאת באמצעות קביעת הנחיות מקדימות.

דוגמא: נותן ייפוי הכוח יכול לקבוע בענייניו האישיים הרפואיים את סוג או זהות המטפל המועדפים עליו או לקבוע בענייניו האישיים שמקום מגוריו בעתיד יהיה ביתו וכי המעבר לסידור חוץ ביתי יעשה בנסיבות מסוימות בלבד או לקבוע במסגרת הטיפול בענייניו הרכושיים כי מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו של נותן ייפוי הכוח בעת נסיבות מסוימות או להנחותו להשקיע את כספיו בדרך מסוימת.

מי יכול להיות מיופה הכוח?

מיופה הכוח חייב להיות אדם מעל גיל 18, בעל יכולת לנהל את ענייניו של נותן ייפוי הכוח. בד"כ נותן ייפוי הכוח בוחר בן-משפחה, אדם אחר הקרוב אליו או איש מקצוע המהימנים עליו ואשר הוא סומך עליהם לשמש כמיופיי כוחו.

קיימות בחוק הגבלות שונות לגבי מינוי מיופה כוח בענייני רכוש כגון אדם שהוכרז כפושט רגל, לקוח מוגבל חמור בבנקים, עו"ד של נותן ייפוי הכוח וכו'.

מה הפיקוח על מיופה הכוח?

נותן ייפוי הכוח רשאי לקבוע אנשים נוספים שיהיה על מיופה הכוח ליידעם על כניסת ייפוי הכוח לתוקף וכן על פעולות והחלטות שהוא מבצע עבור הממנה.

במקרים מסוימים, ניתן לקבוע גם את האפוטרופוס הכללי כגורם מיודע שיפקח על מיופה הכוח.

מתי ייפוי הכוח נכנס לתוקף ?

ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף אם וכאשר האדם לא מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח.

נותן ייפוי הכוח יכול לקבוע מי רשאי לקבוע מתי ייכנס יפויי הכוח לתוקף. אם לא הייתה התייחסות מפורשת בייפוי הכוח המתמשך- ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקפו על פי חוות דעת רפואית, שלפיה נותן ייפוי הכוח אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.

מה הם דרכי הפעולה של מיופה הכוח?

על מיופה הכוח לבצע את תפקידו ולהפעיל את סמכויותיו, כפי שפורטו בייפוי הכוח המתמשך, תוך שמירה מרבית על כבודו, רצונו, זכויותיו וחירויותו של נותן ייפוי הכוח.

כיצד ניתן לבטל את יפויי הכוח המתמשך?

ביטול – באפשרות נותן ייפוי הכוח, לבטל את ייפוי הכוח המתמשך בכל עת שיחפוץ בכך, אך זאת כל עוד – לא הגביל את עצמו במפורש בייפוי הכוח עצמו. כמו כן, בית המשפט יכול להחליט על ביטול ייפוי כוח מתמשך במקרה שמיופה הכוח לא הפעיל את סמכויותיו כראוי.

פקיעה – במספר מקרים:

· בהתקיים תנאי שנקבע בייפוי הכוח המתמשך (כגון מועד מסוים לפקיעתו).

· בהודעת מיופה הכוח שאינו מעוניין עוד לשמש כמיופה הכוח.

· בפטירתו של נותן ייפוי הכוח או בפטירת מיופה הכוח.

· אם מיופה הכוח אינו כשיר עוד לשמש בתפקיד זה לפי החוק או שהתקיימו נסיבות שנקבעו בחוק (למשל אם מונה לו אפוטרופוס, כשמיופה הכוח הוא בן זוג או הידוע בציבור של נותן ייפוי הכוח והקשר הזוגי ביניהם פקע).

בכל שאלה בנושא ניתן ליצור קשר עם עורך דין זיו לוטנברג 054-6622204

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עו"ד זיו לוטנברג

משרד עו"ד זיו לוטנברג – בהתחייבות למחיר הטוב ביותר! יושר ללא פשרות. שירות אישי ומקצועי. מאות לקוחות מרוצים. מייסד המשרד עו”ד זיו לוטנברג, בעל תואר ראשון במשפטים LL.B ותואר ראשון בכלכלה (בהצטיינות) B.A, בעל רשיון עריכת דין משנת 2006, מחזיק בוותק ובניסיון של יותר מ-15 שנים בתחום המשפטי.

יצירת קשר מהיר
מאמרים
Call Now Button
נגישות

ייעוץ ראשון חינם

עו"ד זיו לוטנברג 15 שנה ניסיון

רח' בר כוכבא 23, בני ברק
מגדל V-Tower
מיקוד:5126002

*ליווי של עורך דין מנוסה. אפשרות גם לקבל שירות בבית הלקוח