תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), תש"ס-2000

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), תש"ס-2000

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 50 ו-83 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962 (להלן – החוק), אני מתקין תקנות אלה:

הגדרה

1.    בתקנות אלה, "מדד" – מדד השירות מקצועיים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

דרכי השקעה

2.       אפוטרופוס ישקיע את כספי החסוי, שאינם דרושים לצרכיו השוטפים, באחת מדרכים אלה:

(1)  בנכסים בנקאיים כמפורט להלן:

(א)   כספים אשר צפוי כי יידרשו לצורכי החסוי בתוך שנתיים ממועד ההשקעה – בפיקדונות בנקאיים שקליים, נושאי ריבית או הפרשי הצמדה וריבית או בקרנות כספיות כהגדרתן בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994;

(ב)   כספים שלא צפוי כי יידרשו לצורכי החסוי בתוך שנתיים ממועד ההשקעה – בפיקדונות בנקאיים או בתכניות חיסכון בנקאיות, נושאי ריבית או הפרשי הצמדה וריבית, לפרקי זמן מוגדרים מראש העולים על תקופה של שנתיים, בהתחשב באמור בתקנה 3;

(2)  בניירות ערך כמפורט להלן:

(א)   כספים אשר צפוי כי יידרשו לצורכי החסוי בתוך שנתיים ממועד ההשקעה – בניירות ערך שהוציאה המדינה אשר מועד פירעונם אינו עולה על שנתיים מיום הרכישה;

(ב)   כספים אשר לא צפוי כי יידרשו לצורכי החסוי בתוך שנתיים ממועד ההשקעה – בניירות ערך שהוציאה המדינה שמועד פירעונם עולה על שנתיים מיום הרכישה, ולפרקי זמן מוגדרים מראש, בהתחשב באמור בתקנה 3;

(3)  במסירתם לידי האפוטרופוס הכללי, לשם השקעה לפי הוראות סעיף 10(ג) ו-(ד) לחוק האפוטרופוס הכללי, תשל"ח-1978;

(4)  דרך אחרת שאישר בית המשפט מראש כאמור בתקנה 4(א1).

התחשבות בצורכי החסוי 

3.    דרכי ההשקעה לפי תקנה 2 ומשך תקופת ההשקעה, ייקבעו בהתחשב בצרכיו השוטפים והמיוחדים של החסוי, בשינויים מזמן לזמן; היה החסוי מסוגל להבין בדבר וניתן לברר את דעתו, האפוטרופוס או בית המשפט, לפי העניין, יאפשרו לחסוי להשמיע את דעתו בנוגע להשקעה.

אישור בית משפט 

4.       (א)  השקעת כספים של חסוי אשר לו כספים ששוויים עולה על 1,015,000 שקלים חדשים, טעונה אישור של בית משפט, זולת אם דרך ההשקעה המוצעת היא במסירתם לידי האפוטרופוס הכללי כאמור בתקנה 2(3).

(א1) השקעת כספי חסוי בדרך שאינה מנויה בתקנה 2(1), (2) או (3) טעונה אישור של בית משפט מראש.

(ב)  האפוטרופוס יגיש בקשה לאישור דרך השקעה, כאמור בתקנת משנה (א), אחת לשנה או במועד שקבע בית המשפט.

כספים שהיו מושקעים לפני המינוי

5.    כספים שביום מינוי האפוטרופוס היו מושקעים בדרך השקעה שלא לפי תקנות אלה, ואשר נקבעו בה מועדים מוגדרים מראש למשיכת הכספים או למימוש (להלן – מועדי יציאה), יוסיפו להיות מושקעים באותה דרך עד למועד היציאה הראשון וממועד זה ישקיע האפוטרופוס את הכספים לפי תקנות אלה, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

הגשת בקשה לבית משפט 

6.       (א)  בקשה לאישור דרך השקעה לפי תקנות 2(4), 4(ב) ו-5, תוגש בכתב, ערוכה לפי טופס הבקשה שבתוספת; המשיב לבקשה יהיה האפוטרופוס הכללי ורשאי בית המשפט להורות על צירוף משיבים נוספים לבקשה.

          (ב)  בבקשה יפורטו –

(1)   הסכום הכולל של כספי החסוי, הסכום שמוצע להשקיעו ודרך ההשקעה המוצעת;

(2)   כלל נכסי החסוי והכנסותיו הנוכחיות והצפויות בשנים הבאות;(3)   התחייבויות והוצאות החסוי הנוכחיות והצפויות לשנים הבאות.

 

          (ג)   לבקשה לאישור דרך השקעה של כספי חסוי כאמור בתקנות 2(4) או 4(א) יצרף האפוטרופוס חוות דעת של רואה חשבון או של יועץ השקעות, המנמקת את דרך ההשקעה המוצעת.

 

ניהול על ידי מנהל תיקי השקעות

7.    (א)  בבוא בית המשפט לאשר בקשה לפי סעיף 4(א) רשאי הוא להורות על ניהול כספי החסוי על ידי מנהל תיקי השקעות, כמשמעותו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995.

הצמדה 

8.       (א)  הסכום הנקוב בתקנה 4(א) יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה, בשיעור שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש דצמבר של השנה שקדמה לה.

          (ב)  סכום שהשתנה כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של מאה שקלים חדשים.

          (ג)   המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את הסכום האמור כפי שהשתנה לפי תקנה זו.

ביטול

9.    תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (דרכים להשקעת כספי חסוי), תש"ם-1979 – בטלות.

תחילה

10.  תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה).

הוראת מעבר

11.  אישר בית המשפט דרך השקעה לפני יום התחילה, יראו את האישור כאילו ניתן לפי תקנות אלה.

 

תק' תשע"ו-2016

תוספת

(תקנה 6(א))

 

הגדרות

1.        בתוספת זו –

          "גמלת ביטוח לאומי" – גמלה כהגדרתה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

          "גמלת הבטחת הכנסה" – גמלה כהגדרתה בחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;

          "קצבת ניצולי שואה" – קצבה בשל רדיפות הנאצים כהגדרתה בחוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007.

תאריך      

טופס בקשה להשקעת כספי חסוי

א.       פרטים כלליים:

(1)  פרטי החסוי:

שם מלא מס' זהות/דרכון תאריך לידה כתובת מקום מגורים

(2)  פרטי האפוטרופוס לרכוש: (אם מונה יותר מאפוטרופוס אחד, יבואו הפרטים לגבי כל אחד מן האפוטרופוסים בנפרד):

שם מלא

קרבה לחסוי

מינוי זמני/קבוע

(מחק את המיותר)

1.      

1.      

1.      

2.      

2.      

2.      

3.      

3.      

3.      

תאריך מינוי אפוטרופוס לרכוש

תוקף המינוי אם נקבע

מען

1.      

1.      

1.      

2.      

2.      

2.      

3.      

3.      

3.      

טלפון

נייד

דוא"ל

1.      

1.      

1.      

2.      

2.      

2.      

3.      

3.      

3.      

ב.       הסכום הכולל של כספי החסוי, הסכום שמוצע להשקיעו ודרך ודרך ההשקעה המוצעת:

(יש לצרף אסמכתאות; הסכומים יובאו בשקלים חדשים, מעוכנים למועד שאינו מוקדם מ-3 חודשים לפני תאריך הגשת הבקשה)

(1)  כספי החסוי:

 

מס' חשבון

מס' סניף

מס' בנק

יתרה

יתרת חשבון עו"ש בנק[1]

1.      

     

     

     

 

2.      

     

     

     

 

3.      

     

     

     

 

4.      

     

     

     

 

5.      

     

     

     

 

 

ח-ן 1

ח-ן 2

ח-ן 3

ח-ן 4

ח-ן 5

יתרת פיקדונות1

     

     

     

     

     

יתרת פיקדונות מט"ח1

     

     

     

     

     

השקעה בניירות ערך[2]

     

     

     

     

     

תכניות חיסכון[3]

     

     

     

     

     

יתרת קופות גמל[4]

     

     

     

     

     

אחר

     

     

     

     

     

סה"כ

     

     

     

     

     

(2)  הסכום שמוצע להשקיעו ודרך ההשקעה המוצעת:

הסכום שמבוקש להשקיע:       ש"ח

דרכי ההשקעה המוצעות[5]     

ג.        פרטים בדבר כלל נכסי החסוי והכנסותיו הנוכחיות והצפויות בשנים האלה:

(1)  כלל נכסי החסוי:הסכום הכולל של כספי החסוי – (מפורט בסעיף ב(1) לעיל).

פרטים בדבר נכסי מקרקעין (לגבי כל נכס מקרקעין בנפרד):

•      כתובת הנכס:

•      חלקו של החסוי בנכס:

•      האם הנכס משמש דירת מגורים של החסוי?          כן/לא (מחק את המיותר)

•      לגבי נכס שאינו משמש דירת מגורים בשביל החסוי – הכנסה חודשית מדמי שכירות:              ש"ח

•      כתובת הנכס:

•      חלקו של החסוי בנכס:

•      האם הנכס משמש דירת מגורים של החסוי?          כן/לא (מחק את המיותר)

•      לגבי נכס שאינו משמש דירת מגורים בשביל החסוי – הכנסה חודשית מדמי שכירות:              ש"ח

•      כתובת הנכס:

•      חלקו של החסוי בנכס:

•      האם הנכס משמש דירת מגורים של החסוי?          כן/לא (מחק את המיותר)

•      לגבי נכס שאינו משמש דירת מגורים בשביל החסוי – הכנסה חודשית מדמי שכירות:              ש"ח

•      כתובת הנכס:

•      חלקו של החסוי בנכס:

•      האם הנכס משמש דירת מגורים של החסוי?          כן/לא (מחק את המיותר)

•      לגבי נכס שאינו משמש דירת מגורים בשביל החסוי – הכנסה חודשית מדמי שכירות:              ש"ח

(2)  הכנסות נוכחיות (בש"ח, לחודש):

משכורת:                                               ש"ח

גמלת הבטחת הכנסה:                              ש"ח

גמלת ביטוח לאומי:                             קצבת ניצולי שואה:                                ש"ח

תגמולי משרד הביטחון:                          ש"ח

הכנסה משכר דירה:                                ש"ח

פנסיה:                                                  ש"ח

תמיכות קבועות, ביטוח סיעודי:               ש"ח 

תום מועד זכאות:      

הכנסות מעסק:                                       ש"חאחר:                                                      ש"ח

סה"כ הכנסות:                                    ש"ח

(3)  שינויים צפויים בהכנסות שפורטו בסעיף (2), והכנסות צפויות אחרות:

1.                                                   ש"ח

2.                                                   ש"ח

3.                                                   ש"ח

4.                                                   ש"ח

5.                                                   ש"ח

ד.        פרטים בדבר התחייבויות והוצאות החסוי הנוכחיות והצפויות לשנים האלה:

(1)  התחייבויות

1.                                                   ש"ח

2.                                                   ש"ח

3.                                                   ש"ח

4.                                                   ש"ח

5.                                                   ש"ח

(2)  הוצאות נוכחיות (בש"ח, לחודש):

אשפוז:                                                                         ש"חשכר מטפל:                                                                   ש"ח

הוצאות רפואיות:                                                           ש"ח

שכר דירה או משכנתה:                                                   ש"ח

הוצאת אחזקת דירה:                                                       ש"ח

הוצאות מחיה, ובכלל זה הוצאות כלכלה, הלבשה, חינוך ותרבות:              ש"ח

אחזקת רכב או נסיעות:                                                  ש"ח

הוצאות ניהול:                                                               ש"ח

ביטוחים:                                                                      ש"ח

אחר:                                                                             ש"ח

סה"כ הוצאות:                                                               ש"ח

(3)  שינויים צפויים בהוצאות שפורטו בסעיף (2), הוצאות צפויות אחרות:

1.                                                   ש"ח

2.                                                   ש"ח

3.                                                   ש"ח

4.                                                   ש"ח

5.                                                   ש"ח

ה.       הערות

     

שם וחתימת המבקש

 

   __________________

                שם מלא וחתימה

 

ז.        לשימוש פנימי

אישור המפקח:

מאשר/לא מאשר את הפרטים הכלולים בטופס.

סל הצריכה שנקבע לחסוי       ש"ח לחודש / לחסוי טרם נקבע סל צריכה.

הערות:

     

 

תאריך                                         חתימת המפקח __________________

 

 

כ"ט בניסן תש"ס (4 במאי 2000)                           יוסף ביילין

                                                                                           שר המשפטים

 

 


[1] יש לצרף אישורי הבנק.

[2] יצורף אישור הבנק ביחס ליתרת חשבון ניירות ערך, ובו פירוט הרכב תיק ההשקעות בחתך אפיקי השקעה ובחלוקה להשקעות בישראל ולהשקעות מחוץ לישראל (באחוזים).

[3] יצורף אישור הבנק ביחס לתכניות חיסכון; לגבי כל תכנית חיסכון יפורטו בנפרד: יתרה, מועד יציאה קרוב ומועד פירעון.

[4] יצורף אישור קופת הגמל.

[5] תצורף חוות דעת של רואה חשבון או של יועץ השקעות, המנמקת את דרך ההשקעה המוצעת.

 

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עו"ד זיו לוטנברג

משרד עו"ד זיו לוטנברג – בהתחייבות לשירות מקצועי הטוב ביותר! יושר ללא פשרות. שירות אישי ומקצועי. מאות לקוחות מרוצים. מייסד המשרד עו”ד זיו לוטנברג, בעל תואר ראשון במשפטים LL.B ותואר ראשון בכלכלה (בהצטיינות) B.A, בעל רשיון עריכת דין משנת 2006, מחזיק בוותק ובניסיון של יותר מ-16 שנים בתחום המשפטי.

יצירת קשר מהיר
מאמרים
נגישות
יצירת קשר
*ליווי של עורך דין מנוסה. אפשרות גם לקבל שירות בבית הלקוח

רח' בר כוכבא 23, בני ברק
מגדל V-Tower
מיקוד:5126002

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה
איך אוכל לעזור?
Call Now Button